NEPTUNIS pH plus

Alkalický granulát pro zvýšení pH vody v bazénech

Dostupná balení: 1 kg, 1,2 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg
Parametry výrobku:
Obchodní značka: NEPTUNIS
Název: pH plus
Vyrobeno: v České republice
Forma: granulát
Funkce: zvýšení pH
Použití: při nízkém pH
Rozpustnost: rychlorozpustný
Velikost: drobná zrnka
Barva produktu: bílá
Dávkování: 100 g přípravku zvýší pH 10 m3 bazénu o 0,1
Způsob dávkování: rozpuštěné na hladinu


Použití:
Správné nastavení hodnoty pH vody v bazénu je nutnou podmínkou jak pro dokonalou funkci většiny přípravků bazénové chemie, tak pro vytvoření příjemných podmínek pro koupání. Voda v bazénu má mít hodnotu pH v rozmezí 6,8–7,6. Aktuální hodnotu pH lze zjistit pomocí vhodného bazénového testeru. Hodnota pH vyšší než 7,6 způsobuje ve vodě minerální zákaly, může dojít k ucpání filtrace, snižuje se účinnost dezinfekce, dochází k dráždění očí a kůže. Hodnota pH nižší než 6,8 způsobuje korozi kovů a betonu, blednutí barev, podráždění očí a kůže. Je-li pH nižší než 6,8, používá se k jeho zvýšení tento přípravek pH PLUS. Přidáním 100 g pH PLUS na každých 10 m³ vody v bazénu se zvýší hodnota pH přibližně o 0,1. Odměřené množství přípravku se rozpustí ve vodě v plastovém vědru a nalije se do nejhlubší části bazénu při běžící cirkulaci vody. Po dokonalém promíchání veškeré vody v bazénu se provede opětovné měření pH a podle jeho výsledku se případně celý postup zopakuje.

Upozornění:
Řiďte se návodem na použití. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Smí být použito pouze pro úpravu vody v bazénech. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Varování:
Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte vodou. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přípravek obsahuje uhličitan sodný, indexové číslo: 011-005-00-2.

První pomoc:
Při požití: Postiženému dejte vypít 2-5 dl vody, nevyvolávejte zvracení. Při zasažení očí: Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody po dobu min. 15 minut. Při potřísnění kůže a oděvu: Odstraňte zasažený oděv, kůži oplachujte velkým množstvím vody a mýdlem. Při nadýchání: okamžitě přerušte expozici a postiženého dopravte na čerstvý vzduch. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí nebo požití vždy vyhledat lékařské ošetření a lékaři předložit k nahlédnutí etiketu. Nouzové telefonní číslo: Toxikologické informační středisko 224 919 293 Nepotřebné zbytky přípravku odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu. Prázdný obal vypláchněte vodou, dejte k recyklaci nebo likvidujte jako komunální odpad.

Záruční doba:
Minimálně 36 měsíců od data balení. Datum balení je uvedeno na obalu.


Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.


CODE:

UFI: HS00-C0R0-E00X-S68N

EAN: 8594019369866 - bal. 1 kg
EAN: 8594019368388 - bal. 1,2 kg
EAN: 8594019368395 - bal. 2,5 kg
EAN: 8594019368586 - bal. 5 kg
EAN: 8594019368593 - bal. 10 kg
EAN: 8594019368647 - bal. 25 kg


Bezpečnostní list
Výhradní distributor: Milan Kořínek, IČ: 66799520, DIČ: CZ7412173395, PROVOZOVNA: Pod Poštou 6, 517 01 Solnice, E-mail: info@neptunis.cz, tel.: 777 069 666

Copyright © 2024 - neptunis.cz
Webmaster Ing. Milan Kořínek, Webdesigner Ing. Michal Kořínek

Veškerý obsah je chráněn autorským právem. Jakékoli použití včetně publikování nebo jiného šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.