NEPTUNIS Chlor start

Rychlorozpustný granulát pro rychlé nachlorování vody na začátku sezóny.

Dostupná balení: 1,2 kg, 2,5 kg, 5 kg
Parametry výrobku:
Obchodní značka: NEPTUNIS
Název: Chlor start
Vyrobeno: v České republice
Forma: granulát
Funkce: rychlé nachlorování
Použití: okamžitá dezinfekce
Druh dezinfekce: chlorová
Rozpustnost: rychlorozpustný
Velikost: drobná zrnka
Barva produktu: bílá
Dávkování: 40-80 g na 10 m3 vody
Způsob dávkování: přes skimmer


Použití:
Rychlorozpustný organický chlorový granulát se používá pro rychlou úpravu vody na začátku sezóny, nebo po novém napuštění bazénu. Jeho použitím rychle dosáhneme požadované koncentrace chloru a vytvoříme podmínky pro nasazení přípravků pro dlouhodobou údržbu vody. Před použitím přípravku je nutné upravit pH vody pomocí přípravků pH MINUS nebo pH PLUS na hodnotu 6,8-7,6. V případě tvrdé vody se její tvrdost stabilizuje přípravkem STABILIZÁTOR TVRDOSTI, vždy dle návodů uvedených na těchto přípravcích.

CHLOR START v množství 40-80 g/10 m3 se pomalu nasype do skimmeru nebo vyrovnávací nádrže tak, aby byl granulát plynule vtahován do cirkulačního systému. Odměřenou dávku přípravku je možné také předem rozpustit ve vodě v plastovém vědru a vzniklý roztok pak pomalu nalít do skimmeru při zapnuté cirkulaci vody. Obsah bazénu se musí nechat dokonale promíchat, a pokud koncentrace aktivního chloru zjištěná testerem je nižší než 0,3 mg/l, je nutné přidat další množství tohoto přípravku. Po ošetření vody přípravkem CHLOR START se používají pro dlouhodobou úpravu bazénové vody přípravky CHLOR TABLETY, KOMBI TABLETY nebo MULTI TABLETY dle návodů uvedených na těchto přípravcích.

Upozornění:
Řiďte se návodem na použití. Přípravek nesmí přijít do přímého kontaktu s fólií, umělou hmotou nebo nátěrem bazénu, může tyto materiály odbarvovat a způsobovat bílé skvrny. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Smí být použito pouze pro úpravu vody v bazénech.

Nebezpečí:
Může zesílit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Po-užívejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Přípravek obsahuje chlornan vápenatý 1000 g/1 kg přípravku; indexové číslo: 017-012-00-7; UN 1748.

První pomoc:
Při požití: Postiženému dejte vypít 2-5 dl vody, nevyvolávejte zvracení. Při zasažení očí: Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody po dobu min. 15 minut. Při potřísnění kůže a oděvu: Odstraňte zasažený oděv, kůži oplachujte velkým množstvím vody a mýdlem. Při nadýchání: okamžitě přerušte expozici a postiženého dopravte na čerstvý vzduch.Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí nebo požití vždy vyhledat lékařské ošetření a lékaři předložit k nahlédnutí etiketu. Nouzové telefonní číslo: Toxikologické informační stře-disko 224 919 293Nepotřebné zbytky přípravku odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu. Prázdný obal vypláchněte vodou, dejte k recyklaci nebo likvidujte jako komunální odpad.

Doba skladovatelnosti:
Minimálně 36 měsíců od data balení. Datum balení je uvedeno na obalu.


Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.


CODE:

UFI: FH00-U0NT-H00F-S5HF

EAN: 8594019369224 - bal. 1,2 kg
EAN: 8594019369200 - bal. 2,5 kg
EAN: 8594019369217 - bal. 5 kg


Bezpečnostní list
Výhradní distributor: Milan Kořínek, IČ: 66799520, DIČ: CZ7412173395, PROVOZOVNA: Pod Poštou 6, 517 01 Solnice, E-mail: info@neptunis.cz, tel.: 777 069 666

Copyright © 2024 - neptunis.cz
Webmaster Ing. Milan Kořínek, Webdesigner Ing. Michal Kořínek

Veškerý obsah je chráněn autorským právem. Jakékoli použití včetně publikování nebo jiného šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.