NEPTUNIS OXI TABLETY MINI

20 g bezchlorové oxi tablety pro průběžnou úpravu vody ve vířivkách a bazénech

Dostupná balení: 1 kg, 5 kg
Parametry výrobku:
Specifikace: chemie do vířivek a bazénů
Obchodní značka: NEPTUNIS
Název: OXI TABLETY MINI
Vyrobeno: v České republice
Forma: tablety
Typ: dezinfekční
Použití: dlouhodobá dezinfekce
Druh dezinfekce: bezchlorová/kyslíková
Rozpustnost: rychlorozpustné
Velikost tablety: průměr 3 cm / výška 1,5 cm
Barva produktu: bílá
Dávkování: 1 tableta na 1 m3 vody
Způsob dávkování: plovák, skimmer
Hmotnost tablety: 20 g


Použití:
Na rozdíl od použití chlorových prostředků nevzniká žádný nepříjemný zápach, nedochází k dráždění očí sliznic a pokožky, ošetřená voda je kvalitní a hygienicky nezávadná. Před aplikací přípravku zkontrolujte pH vody příslušným testerem, nastavte hodnotu pH na 6,8-7,6 pomocí přípravků pH MÍNUS nebo pH PLUS. V případě tvrdé vody se stabilizuje její tvrdost přípravkem STABILIZÁTOR TVRDOSTI. Pak se vloží do plováku nebo zásobníku 3 ks OXI TABLET na 2-3 m3 vody v bazénu nebo vířivce. Toto množství by mělo stačit na udržení potřebné koncentrace 8-16 mq/l aktivního kyslíku ve vodě na 5 až 10 dnů v závislosti na faktorech, které ovlivňují množství aktivního kyslíku ve vodě jako jsou teplota vzduchu a vody, intenzita slunečního záření a zatížení bazénu nebo vířivky. Kontrolu koncentrace aktivního kyslíku a pH je třeba provádět pravidelně vhodným testerem. Pro prevenci vzniku řas i při jejich výskytu je vhodné souběžně používat přípravek ODSTRAŇOVAČ ŘAS dle návodu uvedeného na jeho obalu.

Upozornění:
Řiďte se návodem na použití. Přípravek se NESMÍ použít v kombinaci s přípravky obsahujícími v jakékoliv formě chlor. Přípravek nesmí přijít do přímého kontaktu s fólií, umělou hmotou nebo nátěrem bazénu nebo vířivky, může tyto materiály odbarvovat a způsobovat bílé skvrny. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Smí být použito pouze pro úpravu vody v bazénech a vířivkách.

Nebezpečí:
Může zesílit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené. Přípravek obsahuje: peroxymonosíran draselný, ES 274-778-7, UN 3260.

První pomoc:
Při požití: Postiženému dejte vypít 2-5 dl vody, nevyvolávejte zvracení. Při zasažení očí: Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody po dobu min. 15 minut. Při potřísnění kůže a oděvu: Odstraňte zasažený oděv, kůži oplachujte velkým množstvím vody a mýdlem. Při nadýchání: okamžitě přerušte expozici a postiženého dopravte na čerstvý vzduch. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí nebo požití vždy vyhledat lékařské ošetření a lékaři předložit k nahlédnutí etiketu. Nouzové telefonní číslo: Toxikologické informační středisko 224 919 293 Nepotřebné zbytky přípravku odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu. Prázdný obal vypláchněte vodou, dejte k recyklaci nebo likvidujte jako komunální odpad.

Doba skladovatelnosti:
Minimálně 24 měsíců od data balení. Datum balení je uvedeno na obalu.


Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.


CODE:

UFI: A710-W05Y-Y00D-2W5Y

EAN: 8594019369064 - bal. 1 kg
EAN: 8594019369071 - bal. 5 kg


Bezpečnostní list
Výhradní distributor: Milan Kořínek, IČ: 66799520, DIČ: CZ7412173395, PROVOZOVNA: Pod Poštou 6, 517 01 Solnice, E-mail: info@neptunis.cz, tel.: 777 069 666

Copyright © 2024 - neptunis.cz
Webmaster Ing. Milan Kořínek, Webdesigner Ing. Michal Kořínek

Veškerý obsah je chráněn autorským právem. Jakékoli použití včetně publikování nebo jiného šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.