NEPTUNIS ODSTRAŇOVAČ ŘAS

Tekutý nepěnivý přípravek proti řasám v bazénech

Dostupná balení: 1 l, 3 l, 5 l
Parametry výrobku:
Specifikace: bazénová chemie
Obchodní značka: NEPTUNIS
Název: ODSTRAŇOVAČ ŘAS
Vyrobeno: v České republice
Forma: tekutý
Funkce: okamžitá dezinfekce
Použití: proti řasám
Druh dezinfekce: bezchlorová
Barva produktu: modrá
Dávkování: 150-200 ml na 10 m3 vody
Způsob dávkování: přímo do bazénu


Použití:
Výskyt různých druhů vodních řas patří k nejčastějším problémům, které je třeba řešit při úpravě bazénové vody. Řasy jsou často příčinou vzniku zákalů a slizovitých usazenin na dně a stěnách bazénu. ODSTRAŇOVAČ ŘAS je vhodné používat preventivně spolu s dezinfekčními přípravky na bázi aktivního chloru nebo kyslíku. Přípravek dávkujte do bazénu při zapnutém cirkulačním zařízení takto: počáteční dávka 150–200 ml/10 m3/týden, udržovací dávka 100–150 ml/10 m3/týden. Pokud přesto dojde k nárůstu nežádoucích řas, dávkujte jednorázově 300–400 ml/10 m3 tohoto přípravku. Zahubené řasy odfiltrujte filtračním zařízením, zbytek řas odstraňte vyvločkováním přípravkem VLOČKOVAČ TEKUTÝ dle návodu uvedeném na tomto přípravku.

Upozornění:
Řiďte se návodem na použití. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Smí být použito pouze pro úpravu vody v bazénech. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Přípravek obsahuje polymerní kvarterní amoniovou sůl 200 g/1 kg, CAS 25988-97-0; UN 3082.

První pomoc:
Při požití: Postiženému dejte vypít 2–5 dl vody, nevyvolávejte zvracení. Při zasažení očí: Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody po dobu min. 15 minut. Při potřísnění kůže a oděvu: Odstraňte zasažený oděv, kůži oplachujte velkým množstvím vody a mýdlem. Při nadýchání: okamžitě přerušte expozici a postiženého dopravte na čerstvý vzduch. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí nebo požití vždy vyhledat lékařské ošetření a lékaři předložit k nahlédnutí etiketu. Nouzové telefonní číslo: Toxikologické informační středisko 224 919 293 Nepotřebné zbytky přípravku odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu. Prázdný obal vypláchněte vodou, dejte k recyklaci nebo likvidujte jako komunální odpad.

Doba skladovatelnosti:
Minimálně 24 měsíců od data balení. Datum balení je uvedeno na obalu.


Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.


CODE:

UFI: PM00-C0C6-T00X-FH3H

EAN: 8594019368494 - bal. 1 l
EAN: 8594019368500 - bal. 3 l
EAN: 8594019368517 - bal. 5 l


Bezpečnostní list
Výhradní distributor: Milan Kořínek, IČ: 66799520, DIČ: CZ7412173395, PROVOZOVNA: Pod Poštou 6, 517 01 Solnice, E-mail: info@neptunis.cz, tel.: 777 069 666

Copyright © 2024 - neptunis.cz
Webmaster Ing. Milan Kořínek, Webdesigner Ing. Michal Kořínek

Veškerý obsah je chráněn autorským právem. Jakékoli použití včetně publikování nebo jiného šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.